Site: Home Âá–ãÌßÌá–ØǧÍçÖéÅèÈ
  Âá–ãÌßÌá–ØǧÍçÖéÅèÈ

  ÍçÖéÅèÈ –ãÜ–Öé–ÆèÌ ×èÈÊî–ÎßÈèÍ ÄáÀèÈ ÂîÌ–Úéà Óê–ÏßÖéÈ–ÉßÑèÌǯ–ا–˯–Óê–Ʋ–ÅÞÖÂì: –âÄ‹Ç
  ÉéÈ–Ðà Àà –âÄÇØà×–âÚêÇ (JOYHOME WALLPAPER), –––âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà Àà ãÜ–Öé–ÆèÌ
  (ALISON WALLPAPER), –ãÓŠÌÏï‹Ìá–Ñà – ãÖß Ïï‹–Öé–âÖ¯–Ó–åÌ–ÁíÖâÁÈ–ÎßÈèÍ–ÆÜÍ––â×ê
  ÁÜÖãÁ×ÖÔïÌÌàÌ, ãÓŠÌ–ÍçÖéÅèÈ–ÅßÙÜÖâÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–×éÆà–Åß–âÑàß –âƪÖæÈ‹–Ìá–Ù‹àåÌ
  –––ãÁ×ÖÔïÌÌàÌ.
  Ñ×À–Á‹àÑß–âÄ¿àÄáÙŠàÇ–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà –ãÖß Ï‹à–ÉéÈ–ÐàÁà–âÁ¿à –ãÖß –ÏßÖéÈ–ÑàÇ–åÌ–
  ÎßâËÈ–âÎèÌ–Åß–âÑàß–, ÅîÓ–ÀáÖèÖåÅŠ–ÀàÌ–ÅßÙÜÖâÄ‹Ç–ÉéÈÐà –ãÖß Ï‹à–ÅéÖß–ÎßÀá–˯–Óê–
  ÂîÌ–ÌßÑà–ÍÈê –ãÖß –ãÏÌÀàÌ–ÎßÈèÍ–ÎßÈà–ÜèÌ–ÈêÃàÓ– åØ‹–ãÀŠ–ÀàÌ–ÎßÈèÍÂÜÍÂí× –ãÖß
  ÜîÈÅà–ØßÀá, – âѲܖƊÜÇ–âØÖìÜ–ÖïÀ–Â‹à– ÎßÈéÈ–Å‹àÖÜÜÀ–ãÍÍ– ÅßÑàÍã×È–Ö‹ÜÓ––âÝìÜÌ–
  ÑèÀ, ÀàÌ–Â‹à –ãÖß Ø‹ÜÃÀàÌ˯–ÓêÍîÀÂß–ÖéÀßÑàÍ, ÇíÀ–ÅïÖÖßÈèÍ–Æê×éÈÀàÌ–âÎèÌ–ÔïŠ – ãÖß
  Å‹àÖÍèÌÇàÀàÈ––âÝèÈ×ÞÀ–Ø‹ÜÃÀàÌ; É´ÃÙ‹à–É´ÃÉà–ÅßÙÜÖÏßÖéÈÉßÑèÌ–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–˯–
  Óê–ÖèÀÅßÌß–Ñé–âÅÈ, ÍîÀÂß–Öé–ÀßÑàÍ, Ëá–Óß–ÆàÈ, ÅêÁÞ×, ÝèÀÅà–ŪÃã×È–Ö‹ÜÓ– –åØ‹–ãÀŠ
  –ÖïÀ–Â‹à –ãÖß ÅßÙÜÖâÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–ÌéÇíÓ–ÆíÓ–ÆÜÍ–ËèÌ–ÀèÍ–âÜê–ÖíÍ –ãÖß ÜàâÓ–Öé–Àà–åØ‹–ÖïÀ
  ––Â‹à –ãÖß Å‹àÃÝïÍ–ãÍÍ––Æê×éÈ–ÀàÌ–âÎèÌ–Ô–ãÍÍåÚŠ –ãÖß Óê–ÅîÁßÑàÍ– ÔåÌâÝìÜÌ–ÑèÀ;
  ÅŠ×ÌãÌ×–ÑèÌÆßÌéÈÁÜÖÏßÖéÈ–ÉßÑèÌ–Äß–æÈ‹–ÜîÈíÓÅíÓÍïÌ–Á¹Ì–âÖ²ÜÇ ƒ–– –ãÖß ÎŠÞÌ–åÚŠ–
  ÔŠàÖɡ–â̲ÜÃ, ÅàÓàÈ–ÉÜÍ–ÅßÙÜÖÀèÍ–ÀàÌ–ÎßÈèÍ – ãÖß ËŠàËáÌÜÖÜÜÀ–ãÍÍ––ãÉÀ–
  ÉŠàÖÀèÌ–ÁÜÖÖïÀ–‹à–ÔŠàÖâÉèÓ–ÅŠ×Ì. Ìá–âÁ¿àÄéÈ–ÅáÌëÀ–ÎßÈèÍ–ÎßÈà–ÆÜÍ–â×êÖŸÙ‹à˯–ÅîÈ
  –å̖˳זäÖÀ, ÎßÅàÌ–ÅíÓËíÍ–ÀèÍ–ÀàÌ–ÍçÖéÀà̖ɨÜÖäÅ‹–ÅßÙÜÖæ××à, ÀàÌ–ÍçÖéÀàÌ
  –×ÞÀ–ÉéÈ–Ðà–×éÆà–Åß–âÑàß –ãÖß ÀàÌ–ÍçÖéÀàÌ–ÉéÈÉàÓ–ÑàÇØÖèÖÄá–ÙŠàÇ–ÔŠàÖÅíÓÍïÌ,
  Å‹àÖÓï̖Šà–åØÇŠ–À׊à–ÚȋàÌ–Æê×éÈ–ÀàÌ–âÎèÌ–ÔÁÜÖâÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà.
  –ãØ–ÖŠÃÓà–ÏßÖéÈ–ÉßÑèÌ–ÁÜÖÑ×À–Á‹àÑß–âÄ¿à Ö‹×Ì–ãÉŠ–ãÓŠÌ–Óà–ÄàÀ–äÝÃÃàÌ–Ïß
  ÖéÈ–Èê–âȨ̖˯–ÅîÈ–ÁÜÖâÜê–ÖíÍ –ãÖß Üà–âÓ–Öé–Àà –ãÖß ÏßÖéÈ–ÉßÑè̖˯–Óê–Ʋ–ÅÞÖÏßÖé–È–âÄ‹Ç–ÉéÈ
  Ðà–ÑàÇ–åÌ–Îß–âËÈ, –æÈ‹–âÉ¿à–äÝÓ–ÏßÖéÈ–ÉßÑè̖˯–Óê–Ʋ–ÅÞÖƴÌÔ‹ÞÓ–ØÖàÇ–ÄàÀÎß–âËÈ–Üà
  –âÓ–Öé–Àà, ǯ–ÎîŠÌ, –ãÍÌ–ÆéÀ, Àà–Ìà–Èà, –âÀíàØÖê–åÉ‹, Üê–Éà–Öê, ÐßÖ¨Ã, –âÔÇÖß–ÓèÌ, ÜèÃÀéÈ,
  –ãÜÈ–Åß–ÎàÇ, –ãÈÌ–ÓàÀ, –äÝ–ÌÖèÃ, Æï–ãÜÈ –ãÖß ÄêÌ–âÎèÌÉ¿Ì. ÆßÌéÈÏßÖéÈ–ÉßÑèÌ
  À×Ó––âÄ‹Ç–ÉéÈ–ÐàÂá, –âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–âÃéÌ, –âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–ËàÈ–âÄ‹Ç, –âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–ÔàÃ, ––âÅ´ÌЋàÇ
  Æ´ÌÔ‹ÞÓ, Ï‹à–ÉéÈ–ÐàÈ–ÜÀ–æÓ‹, –âÄ‹–ÇÉéÈ–Ðà –ãÖß Ï‹à–ÉéÈ–Ðà–Îß–âÑÈ–ÊèÀ– –ãÖß Îß–âÑÈ×èÈ
  Êî–Ëá–Óß–ÆàÈ. ÏßÖéÈ–ÉßÑèÌ–Óê–Ñ‹ÜÓ–ÆŠï–ãÌ×, Îß–âÑÈ–ØÖàÇ, ÅàÓàÈ–ÉÜÍ–ÅßÙÜÃ
  ÀèÍ–Â×àÓ–É‹ÜÃÀàÌ–ÁÜÖÏï‹–ÆíÓ–åÆ‹–ÉŠàà ƒ Ìà ƒ.
  –âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–˯–Ñ×À–Á‹àÑß–âÄ¿àÅßÙÜÖ̴Ì, Í¡–׊à–ÀàÌ–ÝèÍÝÜÃÝèÀÅà–ŪÖã×È–Ö‹ÜÓ,
  ÝïÍ–ÀàÌ–ÜÜÀ–ãÍÍ, ÀàÌ–ÎßÀÜÍ–ÅêÅèÌ, ÀáÓß–×éËê–ÀàÌ–ÏßÖéÈ–È‹àÌ–ÑéÓ–Éí×–ÄéÃ, –Ö‹×Ì–ãÉŠ
  ÔåÌ–ÊàÌß–Ìá–Ù‹à–åÌ––äÖÀ, –âÎèÌ–ÏßÖéÈ–ÉßÑèÌ–ÁÜÖäÝÃÃàÌ–ÏßÖéÈ–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà– –âƪÃÓê–Îß
  Ø×èÈ–ÅàÈ–Çà×–ÌàÌ–À׊à–ÚÁÜÖäÖÀ.
  ÍçÖéÅèÈ –ãÜ–Öé–ÆèÌ ×èÈÊî–ÎßÈèÍ ÄáÀèÈ ÂîÌ–Úéà – âÎèÌ–×é–Åà–ØßÀéÈ–Èê–âȨ̖ÎßÈèÍ–ÑàÇ–
  –åÌ–âÝìÜÌ–ÁÜÖÄêÌ –ãÖß ÍçÖéÅèÈ–Åß–ÙÜÖÍçÖéÀàÌ–Å¿ÌÅîÈ–ÅáÖèÍ–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–ÈêÀ–׊à–ÚïŠ, –âÎèÌ
  ǯ–ا˯–Óê–Ʋ–ÅÞÖÌÜÌ–ÔåÌ–ÖáÈèÍÅéÍ–ÁÜÖãÁ×ÖÔïÌÌàÌ, –âÎèÌ–Øí×ÙŠ×Ç–ÂßÌß–ÎßÄá–ÅßÓà
  ÂíÓ–ÜîÈÅàØßÀá–ÎßÈèÍ–ÑàÇ–åÌ–âÝìÜÌ–ÁÜÖãÁ×ÖÔïÌÌàÌ, –âÎèÌ–Øí×ÙŠ×Ç–ÎßËàÌ–ÅàÁà
  ÅßÓàÂíÓ–ÜîÈÅàØßÀá–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà– ÔïÌÌàÌ, ––âÎè̖ǯ–ا–˯–Óê–Ʋ–ÅÞà –âƪÖæÈ‹–Å‹àÖÜéÈËé–ÑíÌ–åÌ
  Áß––ãÙÖÀàÌ–Æê×éÈ–ÀàÌ–âÎèÌ–ÔÑàÇåÌ–âÝìÜÌ–ÑèÀ– ÔïÌÌàÌ, –âÎèÌ–×é–Åà–ØßÀéÈ–Å‹àÖÏíÌÃàÌ
  –Èê–âÈ¨Ì 20 Îê –åÌ–ÀàÌ–ÎßÈèÍÑàÇ–åÌ––âÝìÜÌÑèÀ ÔïÌÌàÌ, –æÈ‹–ÝèÍ– “ ÖàÃ×èÌÂᖠ˯–ÌÜÌ–ÔïŠ
  –åÌÅéÍØí×–ÙŠ×Ç–âÀ¨ÃÀ‹à–ÅàÓàÈÈèÈÆßÌê–ÅèÖÖ×Ó ” – åÌ–ÀàÌ––ãÁŠÃÁèÌ ÜÜÀ–ãÍÍ–ÎßÈéÈ
  –Å‹àÖâÈêÓ–È‹àÌ–Æê×éÈ–ÀàÌ–âÎèÌ–ÔÑàÇåÌ–âÝìÜÌ–ÑèÀ Îß–âËÈ–ÄêÌ, æÈ‹–ÝèÍ–Ìà–Óß–ÇíÈ “ ٱÖÔïŠ
  –åÌÅéÍØí×ÙŠ×ÇâÀ¨Ã–À‹à–ÅàÓàÈ ” È‹àÌ–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà –ãÖß Ï‹à–ÅéÖß–ÎßÀá Áß–ãÙÖÀàÌ
  ––––×èÈ–ÅßÈî–Æê–×éÀàÌ–âÎèÌ–ÔÑàÇ–åÌ–âÝìÜÌ–ÑèÀ ÔïÌÌàÌ, “ ǯ–ا–˯–Óê–Ʋ–ÅÞà – âƪÖâÎèÌ×èÈ–ÊîÀá
  –ÌíÈ–Ìá–åÆ‹ ” –åÌ–äÂÃÀàÌ–ãÍÍÔŠàà Æê–×éÀàÌ–âÎèÌ–ÔÑàÇ–åÌ––âÝìÜÌ–ÑèÀ ÅîÁßÑàÍ ÔïÌÌàÌ, “ ǯ–ا–˯–Óê–Ʋ–ÅÞà –âƪÃÓêÂ×àÓ–ÝèÍÏéÈ–ÆÜ͖˯–ÅîÈ–ÅéÍÆßÌéÈ ” –åÌ–ÖáÈèÍ–Â×àÓÝèÍÏéÈÆÜÍ
  ––ÁÜÖǯ–ا–˯–Óê–ƲÅÞÖÎßÈèÍ ÔïÌÌàÌ, “ ǯ–ا–˯–Óê–Ʋ–ÅÞÖâÄ‹–ÇÉéÈ–Ðà–ÌéÇíÓ–ÆíÓ–ÆÜÍ– ÄàÀËŠàÌ–Ïï‹–
  ÜŠàÌÂîÌ–Úéà –ãÖß ÔïÌÌàÌ ”, “ ÖàÃ×èÌ–ÝèÀÅà–ŪÖã×È–Ö‹ÜÓ–ÈêÀ–׊à–ÚïŠ ” – åÌ–ÀàÌãÁŠÃÁèÌ
  ––ÜÜÍ–ãÍÍ–âÈêÓ Îß–âËÈ–ÄêÌ, ãÖß –æÈ‹–ÝèÍÌà–Óß–ÇíÈ “ ×é–Åà–ØßÀéÈ––Å‹àÖÂîÌÃàÓ–Â×àÓÈê ”
  –––ÌÜÌ–åÌ–ÅéÍ–×é–Åà–ØßÀéÈ– –âƪÖæÈ‹–Å‹àÖÜéÈ–ËéÑíÌƲ–ÅÞà –ãÖß ÆîÀÇï‹–ÀàÌÑèÈËßÌà 10 Îê–
  ÁÜÖÁß–ãÙÖÀàÌ–Æê×éÈ–ÀàÌ–âÎèÌ–ÔÑàÇ–åÌ–âÝìÜÌ–ÑèÀ –ãÖß Ìà–Óß–ÇíÈ –ãØŠÃ ×é–ÅàØßÀéÈ–
  ˯–æÈ‹–ÎßÀÜÍÅŠ×Ì–ÔŠàÖɴÃÙ‹à 20 –Îê åÌ–Áß–ãÙÖÀàÌ–ÎßÈèÍ ÔïÌÌàÌ.
  ÅìÍÉ¡–ËîÖß–ÀéÈ–×éÆà–Åß–âÑàß–È‹×Ç–Â×àÓ–ÄéÖåÄ 16 Îê ÏŠàÌÓà, Å×Ç–åÆ‹–ÏßÖéÈÉß
  ÑèÌ– ãÖß ÀàÌÍçÖéÀàÌÖßÈèÍ–ÅïÃ, –ÂîÌ–ÌßÑà–ÍÈê –ãÖß ÝïÍ–ãÍÍ–Âî‹Ó–ÂÜÖËèÌ–Åß–æÚ, Ä´Ã
  ÉêÌ–ÂîÌ–ÚéÃ, Ü×àÇ–Ù‹à–ÅÜàÆê–ÜàÂß–âÌ, – æÈ‹–Å‹àÃÉ´ÃÝ‹àÌ–ÄáÙŠàÇ–âÄ‹–ÇÉéÈ–Ðà–äÈÇ–ÀíÃ,
  Ý‹àÌÄá–ÙŠàÇ–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–Åß–âÑàß 40 À׊à–Ý‹àÌ, – æÈ‹–ųÖâÅêÓ–ÄéÈ–ÅáÌëÀÆê×éÈ–ÀàÌ–âÎèÌ–ÔïŠ
  –ãÖß –ãÍÍ–ãÏÌÆê×éÈ–ÀàÌ–âÎèÌ–ÔïŠÈ‹àÌ–âÄ‹Ç–ÉéÈ–Ðà–ËèÌ–Åß–æÚ, –æÈ‹–Å‹àÖÊèÌ–ãÊ×–ÑßÌèÀ–ÃàÌ
  –ãÖß ÀáÓßÀÜÌ –˯Æá–ÌàÌ–×éÆà–Åß–âÑàß, ÇéÌ–ÇÜӖ¿ÌÂ׋à, ÍçÖéÀàÌ–ÇÜÈ–Ô‹ÞÓ, Åà
  ÓàÈ–ÅßÙÜÖÍçÖéÀàÌ–ÅßÈ×À, ׊ÜÖæ× –ãÖß ÂîÌ–ÌßÑà–ÍÈê ËîÀ ƒ –â×ÖàÉàÓ–ÅßÑàÍ
  –ÀàÌ –ãÖß Â×àÓ–ÝÞÀÝ‹ÜÖɋÜÃÀàÌ––ÉŠàà ƒ––æÈ‹.
  ÍçÖéÅèÈ –ãÜ–Öé–ÆèÌ ×èÈÊî–ÎßÈèÍ ÄáÀèÈ ÂîÌ–Úéà ÅßØÃ×Ì–Öé–Áß–ÅéÈ, Ø‹àÓ–ÖÜÀ–ãÍÍ
  –äÈÇ–Í¡–æÈ‹–ÝèÍ–ÀàÌ–ÜßÌîÇàÈ.


  [ Print ]